Všeobecné půjčovní podmínky

/ /

účinné do 31.12.2022

 1. Obecné podmínky

Vztah mezi osobou najímající si plavidlo (dále jen „Klient“) a pronajímatelem Půjčovnou lodí Jacht Morava (dále jen „Půjčovna“) se řídí ustaveními Občanského zákoníku. Klient je povinen dodržovat Provozní řád půjčovny, platné právní předpisy stejně tak jako smluvní ujednání a dále je povinen respektovat pokyny a příkazy Půjčovny, jejího zástupce či jejích zaměstnanců. Půjčovní podmínky společnosti Jacht Morava jsou platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na vodní cestě Baťův kanál jakožto vodní cestě 0. třídy od jezu Bělov (říční km 179,6) po přístaviště Skalica bez povinnosti vlastnit průkaz vůdce malých plavidel.

 1. Vznik smluvního vztahu mezi Půjčovnou a Klientem

Smluvní vztah mezi půjčovnou a klientem vzniká a nabývá účinnosti momentem odesláním rezervačního formuláře nebo odesláním objednávky e-mailem na adresu info@jachtmorava.cz  a současně úhradou zálohové faktury, která je Klientovi odeslána v případě, že je objednávka Půjčovnou akceptována. Složením zálohy Klient stvrzuje, že je mu znám a souhlasí s obsahem půjčovních podmínek, a že se seznámil se všemi informacemi zveřejněnými na www.jachtmorava.cz . Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě zálohy, stává se objednávka nebo smlouva neplatnou a objednaná služba může být bez upozornění zákazníka stornována. Nájemní vztah je detailně upraven nájemní smlouvou a končí uplynutím doby na kterou byla sjednána. Dobu pronájmu plavidla lze prodloužit pouze písemným dodatkem, řádně podepsaným a datovaným oběma stranami. Jakákoli jiná forma prodloužení nájemního stavuje neplatná.

 1. Cenové a platební podmínky

Půjčovna má právo na zaplacení služby před jejím poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služby před jejím čerpáním. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedena v nájemní smlouvě. Výše záloh a časový rozvrh plateb je sjednán takto:

 • Záloha ve výši 50% z ceny pronájmu splatná do 5 pracovních dnů od vystavení zálohové faktury
 • Doplatek do plné ceny pronájmu je splatný nejpozději v době předání plavidla
 • Složení vratné kauce v době předání plavidla.

V ceně pronájmu je zahrnuto zaškolení, zkušební plavba, plyn PB, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla. Cena pronájmu nezahrnuje lůžkoviny, pohonné hmoty, úklid a náklady přímo související s plavbou (např. přístavní poplatky, úhrada pohonných hmot). Spotřebované, resp. chybějící pohonné hmoty, úklid a jiné doplňkové služby jsou hrazeny Klientem za cenu sjednanou v nájemní smlouvě. V ceně úklidu je zahrnut běžný úklid a desinfikování lodě. Úklid nad rámec běžného úklidu, nadměrné znečištění lodě nebo příslušenství je zpoplatněno částkou 3000,- Kč. Úhrada pohonných hmot, úklidu, doplňkových služeb a způsobených škod je splatná při vrácení plavidla. Nedojde-li však ze závažných důvodů k jejich úhradě na místě je Klient povinen dlužnou část uhradit pronajímateli do tří dnů. V případě prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku ze strany Klienta může pronajímatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0.2% z dlužné částky za každý den prodlení.

Kauce může být použita na úhradu jakékoliv pohledávky (včetně škod či újmy) Půjčovny za Klientem, na úhradu podílu spoluúčasti pojistného plnění nebo na úhradu škod způsobených třetím osobám Klientem nebo posádkou plavidla v době pronájmu plavidla. Kauce se vrací Klientovi zpět poté, co je plavidlo řádně vráceno v dohodnutém čase, na sjednaném místě, nepoškozené, včetně všech doplňků, vybavení a dokumentů a za podmínky, že za Klientem neexistují žádné pohledávky, které souvisejí s pronájmem předmětného plavidla nebo s jeho užíváním Klientem. Půjčovna si může část nebo celou kauci ponechat v případě, kdy jsou jí známy vůči ní uplatnitelné nároky třetích stran, které vznikly v souvislosti s jednáním Klienta. V případě poškození plavidla (popř. ztráty některého z jeho dílů) hradí Klient veškerou škodu a náklady. Půjčovna si může ponechat část kauce ve výši odpovídající hodnotě opravy, pořízení chybějících dílů či vybavení plavidla nebo náhradě či získání ztracených či znehodnocených dokladů a dokumentů. Není-li možné v důsledku poškození či ztráty plavidla, případně v důsledku ztráty či poškození jeho vybavení, příslušenství nebo dokladů jeho další pronajmutí, Půjčovna si může ponechat část kauce ve výši odpovídající ušlému zisku.

 1. Předání a převzetí plavidla

Předání plavidla Klientovi probíhá v provozovně Jacht Morava (Baťův kanál, Babice – Chaloupky, GPS: N 49°7.14965′, E 17°29.23467′). Předání plavidla je zapsáno v předávacím protokolu. Všechny zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se plavidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při přebírání plavidla a zaznamenány v předávacím protokolu. Datum, čas a místo vrácení plavidla je stanoveno ve smlouvě o pronájmu.

Není-li ve smlouvě o pronájmu plavidla dohodnuto jinak, platí:

 • V měsících květnu a září pronájem od čtvrtku do neděle; předávání lodě, nalodění, zaškolení a zkušební plavba probíhá ve čtvrtek mezi 15:00 – 18:00 hod. Plavební komory jsou v provozu od pátku do neděle (9:30 – 18:00 hod.). Vrácení lodě probíhá v neděli mezi 15:00 – 18:00 hod.
 • V měsících červnu, červenci a srpnu pronájem od pondělí do neděle; předávání lodě, nalodění, zaškolení a zkušební plavba probíhá v pondělí mezi 15:00 – 18:00 hod. Plavební komory jsou v provozu od úterý do neděle (9:30 – 18:00 hod). V pondělí jsou plavební komory mimo provoz. Vrácení lodě probíhá v neděli mezi 15:00 – 18:00 hod. Po dohodě lze délku pobytu, časy předání a převzetí lodě změnit.

Poslední den pronájmu je nutné předat vyklizenou loď včetně vynesení odpadků a potravin, s plnou nádrží vody a prázdnou fekální nádrží. Vrátí-li klient plavidlo nebo je-li plavidlo z nějakých příčin přebíráno půjčovnou na jiném místě než na sjednaném pro jeho vrácení, je klient povinen uhradit půjčovně veškeré náklady spojené s jeho přepravou do místa kotvení včetně ušlého nájemného.

 1. Práva a povinnosti

Klient má právo zejména na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb včetně veškerých informací těchto služeb se týkajících. Klient má právo loď nepřevzít a to z důvodů nefunkčnosti plavidla, chybějícího vybavení nebo nečistoty. Klient se při předání plavidla zavazuje přezkoumat a pečlivě ověřit celkový stav plavidla a vybavení, jakož i zkontrolovat skutečný stav inventáře a vybavení z existujícího inventárního soupisu. Případné námitky je možné podat pouze před převzetím plavidla. Případné skryté vady a nedostatky plavidla, jeho příslušenství či vybavení, které Půjčovně nemohly být známy při předávání plavidla, jakož i veškeré závady, poškození a nedostatky, které vzniknou po předání plavidla Klientovi, nejsou důvodem ke snížení ceny pronájmu.

Vést plavidlo může po zaškolení osoba starší 18 let s plnohodnotnou posádkou, která je schopna bezpečně obsluhovat plavidlo při manévrech jako je kotvení, proplouvání plavební komorou, pohybovat se po plavidle, vyskakovat z něj, přitahovat jej za lana, vyvazovat u mola atd.. Plnohodnotná posádka musí být v minimálním počtu osob uvedeném v technických parametrech plavidla. K řízení nabízených lodí není nutné vlastnit žádný průkaz ani skládat jakékoliv zkoušky. Vůdce plavidla je povinen přizpůsobit plavbu svým schopnostem a dovednostem, v případě zhoršení klimatických podmínek plavbu přerušit.

Během pronájmu je nutné dodržovat veškerá platná ustanovení předpisů týkajících se lodního provozu, zejména pak Základních pravidel provozu vztahujících se k vedení malých plavidel v rámci půjčovny.

Půjčovna se zavazuje Klientovi předat technicky bezchybné a kompletně vybavené plavidlo včetně pohonných hmot, čisté a připravené k plavbě. Půjčovna zodpovídá za to, že plavidlo bylo předáno Klientovi v pořádku, jeho stav i vybavení odpovídá pravidlům pro provoz půjčovny malých plavidel. Půjčovna je oprávněna omezit plavbu v případech, které nemůže ovlivnit, zejména změny plavebních podmínek, přičemž nevzniká Klientovi nárok na snížení nebo vrácení ceny pronájmu.

Klient je povinen vrátit plavidlo v dohodnutém čase, na sjednaném místě, nepoškozené, uklizené, včetně všech doplňků, vybavení a dokumentů, a ve stavu v jakém plavidlo převzal.

Přeprava zvířat je možná pouze s předchozím souhlasem Půjčovny.

 1. Pojištění

Pojištění se řídí podmínkami stanovenými pojišťovnou, u níž je plavidlo pojištěno. Plavidlo je pojištěno pro případ havárie a škody způsobené provozem motorového plavidla. Vzniklé škody či újmu, popř. i náklady, které nejsou kryty pojistným plněním a škody do výše spoluúčasti 500 EUR, hradí vždy Klient. Všechny škody musí být nahlášeny ihned po jejich vzniku Půjčovně. Při větších haváriích, jakož i při spoluúčasti více plavidel, je nutné nahlásit událost příslušným orgánům a Státní plavební správě a žádat od ní nezbytné doklady, které budou následně předány pojišťovací společnosti. Škody, byť kryté pojistnou smlouvou, které však nebyly ihned nahlášeny Půjčovně, příslušným orgánům, resp. pojišťovací společnosti, jakož i škody, ke kterým neexistuje potřebná dokumentace, v souladu s pojistnými podmínkami nebudou uznány a v plné výši za ně vlastním majetkem odpovídá klient.

 1. Odpovědnost za škody vzniklé během pronájmu lodi

Za škody způsobené na plavidle, jeho částech, příslušenství, vybavení, dokladů, dokumentů či jiného inventáře, stejně tak i za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou, odpovídá Klient v plném rozsahu.

Půjčovna může po Klientovi požadovat náhradu ztráty na nájemném, a to až do dne kdy bude plavidlo nebo jeho odpovídající náhrada v nepoškozeném stavu půjčovně opět k dispozici.

Za dodržování právních předpisů, pravidel plavby i ostatních předpisů během pronájmu plavidla odpovídá Klient; tato odpovědnost se řídí příslušnými předpisy a nekončí uplynutím nájemního vztahu.

Nájemce je povinen neprodleně oznámit půjčovně poškození či závadu, která se během užívání plavidla projeví.

Zatají-li klient vzniklou škodu, závadu či poškození, je povinen hradit půjčovně nejen tuto škodu, ale i veškeré náklady spojené s  jejím odstraněním včetně ušlého nájemného a i veškeré další škody, újmy či náklady s jejich odstraňováním či náhradou spojené, jež mohou následně vzniknout.

Klient odpovídá v plném rozsahu za škody, ušlé nájemné a náklady způsobené zabavením plavidla státními či jinými orgány nebo jeho propadnutím ve prospěch státu nebo jiné veřejnoprávní korporace během doby pronájmu v důsledku jednání klienta či posádky.

 1. Ztráta majetku

Půjčovna, její zaměstnanci ani zástupci neodpovídají za vnesené věci, předměty či dokumenty (včetně dokladů) na palubu plavidla ani za škody na nich vzniklé ani za případnou újmu vzniklou Klientovi či ostatním osobám zdržujícím se na najatém plavidle; stejně tak neodpovídají za škody či újmu způsobené Klientem nebo ostatními osobami na jím najatém plavidle třetím osobám.

 1. Reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit neprodleně, nejpozději při vrácení plavidla zpět Půjčovně, v písemné formě a s přiloženou veškerou potřebnou písemnou dokumentací. Z reklamace musí být zřejmé, kdo ji podává, co a z jakého důvodu reklamuje a musí být podepsána Klientem. Půjčovna je povinna na přijatou reklamaci odpovědět písemně do třiceti dnů od jejího přijetí. V případě, kdy je k posouzení reklamace potřebný technický posudek či jiné odborné vyjádření, běží tato třicetidenní lhůta ode dne, kdy takovýto technický posudek či odborné vyjádření jsou dodány Půjčovně. Výše náhrady na základě reklamace může dosáhnout maximální hodnotu reklamované části služeb. Předmětem reklamací nemohou být následující skutečnosti: škody na majetku Klienta, změny provozních dob plavebních komor, omezení na vodní cestě, omezení plavby vzniklé nepřízní počasí apod.

 1. Storno podmínky, odstoupení od smlouvy

Klient může objednávku zrušit, a to kdykoli před převzetím předmětného plavidla. V takovém případě, stejně jako v případě odstoupení od smlouvy či její výpovědi je Klient povinen uhradit Půjčovně poplatek (dále jen „stornovací poplatek“), stanovený níže:

 • 90 a více dní před sjednaným termínem převzetí plavidla 10 % z celkového nájemného
 • 89 až 14 dní před sjednaným termínem převzetí plavidla 25 % z celkového nájemného
 • méně než 14 dní před sjednaným termínem převzetí plavidla 50 % z celkového nájemného

V případě výpovědi, zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy, je Klient povinen učinit písemně nebo e-mailem potvrzeným. Jiné formy výpovědi, zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy Klientem jsou neplatné. Pro určení výše poplatku je určující datum, ke kterému byla výpověď, odstoupení od smlouvy či zrušení objednávky Půjčovně skutečně doručeno. Pokud Klient, bez předchozího oznámení nepřevezme plavidlo ani po uplynutí 24 hodin od dohodnutého času předání plavidla, půjčovna je oprávněná vypovědět smlouvu s okamžitou účinností a Klient nemá právo na vrácení již uhrazené části nájemného.

Půjčovna je oprávněna odstoupit od smlouvy před předáním předmětného plavidla ze závažných důvodů (zejména poškození plavidla, zákaz plavby, apod.), které Půjčovna nemůže ovlivnit a brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek. V takovém případě je Klientovi vrácena uhrazená část nájemného.

Pokud Klient závažným způsobem porušuje Provozní řád půjčovny, platné právní předpisy nebo smluvní ujednání, je pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět a okamžitě odebrat plavidlo. V takovém případě Klient nemá právo na vrácení nájemného.

 1. Závěrečná ustanovení

Jakákoli komunikace, odesílaná na e-mailovou adresu Klienta, se považuje za doručenou týž den, kdy byla odeslána a komunikace odesílaná prostřednictvím držitele poštovní licence za doručenou nejpozději pátý den ode dne jejího předání tomuto držiteli, nebyla-li doručena dříve. Konkrétní nájemní smlouva může některé body těchto půjčovních podmínek doplňovat nebo i pozměňovat.

×

Objednávka dárkového poukazu

Jméno
Telefon
E-mail
Varianta
Poznámka
Po odeslání objednávky Vám bude kupón obratem zaslán na e-mail. Platební a doručovací informace vyřídíme v klidu po objednávce e-mailem.
objednat poukaz