Provozní řád půjčovny

/ /

 1. Půjčovna lodí Jacht Morava (dále jen „Půjčovna“) je provozována v období od 1. května do 30. září. V ostatním období je provoz možný po domluvě provozovatelem. V zimě je provoz přerušen.
 2. Plavidla lze půjčit osobě starší 18 let po předložení platného občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, opatřeného fotografií držitele, která je seznámená s technikou vedení příslušného plavidla v rozsahu potřebném pro jeho vedení a seznámená s pravidly plavebního provozu, provozním řádem a půjčovními podmínkami.
 3. Plavidlo je předáno nájemci v bezvadném technickém stavu včetně pohonných hmot, prázdnou odpadní nádrží, prázdným chemickým WC, čisté a připravené k plavbě.
 4. Plavidlo smí vést pouze nájemce nebo osoba uvedená v nájemní smlouvě. Nájemce je povinen mít u sebe platný doklad totožnosti, nájemní smlouvu, doklady od plavidla a být dostupný na mobilním telefonu po celou dobu nájmu.
 5. Osoba, která vede plavidlo nebo se podílí na obsluze plavidla, nesmí být pod vlivem alkoholu, omamných látek (drog) či léků, při jejichž užívání dochází ke snížení pozornosti či schopnosti a je povinná dodržovat pravidla plavebního provozu, provozní a půjčovní řád a chovat se v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy. Vůdce plavidla musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu.
 6. Nájemce odpovídá za dodržování právních předpisů, dodržování pravidel plavby všech osob na plavidle, škody vzniklé na plavidle a za maximální počet osob na plavidle.
 7. Nájemce nesmí plavidlo pronajímat třetí osobě, používat pro výdělečnou činnost a jiné komerční účely.
 8. Nájemce je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny, které mu dá před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba již nebyla bezpečná. Provozovatel je oprávněn omezit plavební trasu, případně plavbu zastavit.
 9. S plavidlem je povoleno plout pouze po značené vodní cestě od jezu Bělov (říční km 179,6) po přístaviště Skalica za dobrých a pro plavbu vhodných povětrnostních podmínkách a dobré viditelnosti. Nájemce je povinen vyhýbat se zónám se zákazem plavby, zjevně nebezpečným oblastem a předcházet jiným pro plavbu nebezpečným situacím.
 10. Kotvení je povoleno v označených přístavištích, u veřejných kotevních mol a v místě provozovny Jacht Morava. V přístavištích opatřených dodatkovou tabulkou JEN SE SOUHLASEM SPS, je možno kotvit maximálně 24 hodin.
 11. Plavba na říčních úsecích je zakázána při dosažení vodního průtoku 100 m3/s na vodočtu Kroměříž nebo 120 m3/s na vodočtu Strážnice.
 12. Plavba je zakázána, pokud plavidlo nebo některá z důležitých součástí vybavení, jako např. motor, lodní lana, kotevní zařízení, navigační světla, bezpečnostní vybavení apod. není v pořádku, nebo v případě nedostatečných zásob paliva. Vlečení plavidla je zakázáno.
 13. Provozovatel má právo ukončit smluvní vztah s nájemcem v případě porušení právních předpisů ČR, nedodržování Provozního řádu nájemcem, nedodržování bezpečné plavby a obsluhy plavidla nebo úmyslném poškození plavidla, přičemž ztrácí nárok na náhradu nevyužitých služeb.
 14. Děti do 10 let a neplavci musí mít za plavby záchrannou vestu, která jim bude bezplatně zapůjčena.
 15. Půjčovna, její zaměstnanci ani její zástupci neodpovídají za vnesené věci, předměty či dokumenty (včetně dokladů) na palubu plavidla.
 16. Nájemce je povinen neprodleně nahlásit provozovateli škody a závady na plavidle vzniklé v průběhu užívání plavidla.
 17. Nájemce je povinen bez prodlení hlásit Státní plavební správě plavební nehodu, na které měl účast a to prostřednictvím střediska Říčních informačních služeb (RIS). Středisko RIS je v provozu každodenně od 7,00 do 19,00. Mimo jeho provozní dobu jsou v činnosti záznamníky nebo lze plavební nehodu nahlásit prostřednictví Policie České republiky na linku 158.
 18. Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody a okolí odhazováním odpadků, vyléváním škodlivých tekutin apod.
 19. Je zakázáno kouření ve vnitřních prostorách plavidla, zasahování do motoru, kormidelního zařízení, elektroinstalace, plynového zařízení a jakékoli zásahy, které nesouvisí s běžnou obsluhou a užíváním plavidla. Doplňování pohonných hmot může provádět pouze obsluha půjčovny.
 20. Přeprava zvířat je možná pouze s předchozím souhlasem provozovatele.
 21. Plavidla jsou vybavena vázacími lany, kotvou, pádly, lodním háčkem, fendry (odrazníky), záchrannými prostředky, hasicím přístrojem, lékárničkou, provozními kapalinami a plynovou propanbutanovou láhví, rychloměrem a hloubkoměrem.
 22. Nájemce je povinen vrátit plavidlo v čase a místě uvedeném v nájemní smlouvě, ve stavu stejném v jakém plavidlo převzal. Případné doplnění pohonných hmot, úklid a vyprázdnění odpadních nádrží budou účtovány dle nájemní smlouvy.

Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka Záchranná služba Hasiči Policie ČR Městská Policie
112 155 150 158 156

V případě nehody:

Říční informační služba Státní plavební správa, pobočka Přerov
+420 412 557 425 +420 581 250 911
×

Objednávka dárkového poukazu

Jméno
Telefon
E-mail
Varianta
Poznámka
Po odeslání objednávky Vám bude kupón obratem zaslán na e-mail. Platební a doručovací informace vyřídíme v klidu po objednávce e-mailem.
objednat poukaz